jordglob296x225Internationellt biståndsarbete

Nordiska Förbundets arbetsgrupp för Östfrågor. En mängd initiativ har tagits av nordiska verksamheter i F.d. Sovjetunionen och Baltikum, det har gällt att starta läkepedagogiska skolor, bygemenskaper och utbildningar i samverkan över gränserna.

Aktuella projekt presenteras här.

Blagoe Delo

– Et pilotprosjekt for inkludering av mennesker med funksjonsvansker i Ural-området, Russland

Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi samarbeider med en organisasjon i Uralområdet – Blagoe delo – for utvikling av sosialterapi i Russland. I sentrum for arbeidet står informasjon om FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. Russland ratifiserte konvensjonen i 2012 og må utvikle lovgivning og praksis på det sosiale området.

Les mer

——————————————————————————————————–

Projekt Ekaterinburg

Hösten 2001 startade ett Seminarium för Läkepedagogik och Socialterapi i staden Jekaterinburg i Ryssland ( Sverdlovsk region, Ural). Det skedde genom lokala initiativ tagare i samarbete med Öst-väst gruppen inom Föreningen Sofia samt med det Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi. Det blev ett mycket fruktbart samarbete, regelbundet åkte medlemmar inom Öst-väst gruppen dit för att undervisa och så småningom även för att stödja nya projekt som uppstod genom studenter som hade absolverat det treåriga seminariet. Arbetet var genomförbart genom 7 års generöst stöd från Nordiska Förbundet och genom holländska stiftelser.

Läs mer

——————————————————————————————————–

Konstterapiseminariet i Petersburg

En ny seminarieverksamhet har kommit i gång i Petersburg med stöd av Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi.

Seminarieverksamheten har till uppgift att ge konstterapeutiska ansatser för dem, som arbetar inom läkepedagogik och socialterapi. Detta för att i någon mån kunna täcka behovet av konstterapin, eftersom det i Petersburg med omnejd inte finns några konstterapeuter.

Läs mer

 

 

Dokument & länkar:

Internationellt samarbete – ECCE

ECCE betyder ”European Cooperation for Curative Education an social therapy” och är en sammanslutning av föräldrar och medarbetare i antroposofiskt orienterade verksamheter i hela Europa. ECCE har varit huvudman för Leonardoprojekten och samarbetar med andra europeiska och internationella handikapporganisationer.

ECCEE för NFLS 07 08. doc