BLAGOE DELO – Et pilotprosjekt for inkludering av mennesker med funksjonsvansker i Ural-området, Russland

Teaterforestilling Ekaterinburg

 

 

Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi samarbeider med en organisasjon i Uralområdet – Blagoe delo – for utvikling av sosialterapi i Russland. I sentrum for arbeidet står informasjon om FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. Russland ratifiserte konvensjonen i 2012 og må utvikle lovgivning og praksis på det sosiale området.

Sverdlovsk region, Russland: 2/3 av Norge

Innbyggere: 4,5 mill.

Hovedstad: Ekaterinburg 1,5 mill. Transitt mellom Europa og Asia, by i dynamisk utvikling

Funksjonshemmede: 300 000, derav 7800 i 30 lukkede internater.

 

Visjon og misjon

Målet er å videreutvikle Blagoe Delo som modell for sosial og kulturell inkludering, spre modellen til andre regioner i Russland og synliggjøre funksjonshemmedes rolle i utviklingen av en inkluderende kultur.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMASJON OM UTVIKLINGEN I RUSSLAND 2020

De sosialterapeutiske virksomhetene i Norden skaper omgivelser og rammer for at mennesker med spesielle behov for støtte kan få tilgang til meningsfullt arbeid, utdanning (livslang læring), kunst, kultur og bolig. Gjennom det nordiske forbundet har virksomhetene gjennom 20 år støttet organisasjoner som arbeider for en lignende utvikling i Russland, noe som har vakt oppmerksomhet og bidrar til fornyelse av det sosiale systemet i landet.

En av disse organisasjonene er ‘Blagoe Delo’, beliggende i Verch-Niejvinsk, et småbysamfunn i Sverdlovsk region ved Uralfjellene. Her arbeider ca. 60 mennesker, med og uten funksjonshemninger. Organisasjonen har gjennom 15 år utviklet en modell for inkludering i et lokalsamfunn (5000 inn-byggere). Modellen markedsføres nå under betegnelsen ‘SOCIOPOLIS’ (sosialt orientert bysamfunn), som er et kompleks av små bofellesskap for funksjonshemmede, med tilgang for alle til arbeid, kultur og tilpasset utdanning, som et alternativ til de lukkede sentralinstitusjonene i Russland, i alt 500 institusjoner med 157 000 beboere. Sociopolis-modellen beskrives nærmere nedenfor.

Russland ratifiserte FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter i 2012, men har liten erfaring med, eller kunnskaper om, inkludering av funksjonshemmede. Vårt spørsmål til virksomhetene i Sosialterapeutisk Forbund, Camphill landsbystiftelse og de øvrige medlems-virksomhetene i Nordisk Forbund er følgende:

 

Organisasjonene/virksomhetene og forbundene medvirke mer aktivt og synlig som støttespiller for Blagoe Delo og Russland i denne prosessen, gjennom

 • å bidra med økonomisk støtte til ‘Blagoe Delo’, for nedbygging av de lukkede insti-tusjonene og reorganisering av sosialt arbeid i Russland (markedspenger, medarbeider-bidrag, fundraising og andre støtteordninger), gjerne en fast støtte over noen år.
 • å motta studiebesøk for formidling av kunnskaper, metoder, kompetanse og erfaringer når det gjelder inkludering av funksjonshemmede i mindre enheter i lokale samfunn,
 • å etablere en (liten) avdeling for internasjonalt samarbeid i forbundene,
 • informere jevnlig om samarbeidet i media (Dialogos, forbundets/virksomhetenes hjemmesider m.m.),
 • søke om støtte til aktivitetene fra offentlige støtteprogrammer (regjering, arbeidsgiverorganisasjoner m.m.),
 • informere Utenriksdepartementet i landene om dette viktige arbeidet for sivilsamfunnet og utviklingen i Russland (Nordisk Forbund var representert i den internasjonale komiteen for Verdenskongressen for funksjonshemmede i 2017 – har sosial- og utenriksdepartementene i de nordiske landene kjennskap til det?)

 

Sociopolis-modellen har vakt interesse, også hos regionale og nasjonale myndigheter i Russland. ‘Blagoe Delo’- fellesskapet arbeider for tiden (august 2020 – juli 2021) med 8 prosjekter støttet av russiske og europeiske stiftelser og organisasjoner for å utvikle ulike aspekter av modellen.

Det viktigste prosjektet i det kommende året er støttet av Presidentens Fond med 1.2 mill. norske kroner (120 000 Euro), for utvikling og dokumentasjon av modellen. Prosjektet skal avsluttes med en rapport til Moskva og den regionale regjeringen i Sverdlovsk i september 2021. Ural Statlige Pedagogiske Universitet er partner og vil bidra til rapporten.

SOCIOPOLIS – mer om eksisterende ressurser, bakgrunn og økonomi

Blagoe Delos prosjekt ‘Sociopolis’ innbefatter

 • Egen bygning 650 m2, som rommer et dagsenter med verksteder, rom for kunstneriske aktiviteter (musikk, dans, teater m.m.), samt administrasjon.
 • En naboeiendom 2000 m2, med hagebruk og bygning 250 m2.
 • Kultursenter 200 m2, en naboeiendom under renovering og utvikling, som eies av Blagoe Delo (se www.gofundme.com/f/blagoe-delo).
 • 3 bofellesskap for funksjonshemmede medarbeidere, 2 fungerende og et bofellesskap under planlegging.
 • Et barrierefritt område rundt eiendommene som ligger sentralt i landsbyen er under oppbygging, i samarbeid med byadministrasjonen i Verch-Niejvinsk.
 • Praksisplasser for studenter i samarbeid med Steinerhøyskolen i Oslo og Ural Statlige Pedagogiske Universitet.
 • Utviklingsprosjekter: Dagsenteret deltar som partner i 8 prosjekter for utvikling av ulike aspekter av Sociopolis-modellen, med økonomisk støtte fra flere av departementene i Sverdlovsk region og av Presidentens Fond.
 • Utdanning. Mer enn 700 sosialarbeidere/studenter har deltatt i kurs organisert av Blagoe Delo gjennom 20 år.
 • Spredning. Blagoe Delo deltar i Steinerhøyskolens Eurasia-prosjekt, for spredning av sosialterapeutiske metoder i Kirgisistan, Armenia og Georgia, 2018 – 2021. 

Blagoe Delos aktiviteter bygger på kunnskaper, erfaringer og metoder utviklet i de nordiske landene, i samarbeid med universiteter og høyskoler i Norge og Russland, praktikere og felles prosjekter gjennom 15 år. 

Søknader under utvikling

 1. Jekaterininskaja Assamblee – den største stiftelsen i Sverdlovsk region. Ett prosjekt får støtte hvert år. Vi søker om 2 mill. NOK (200 000 Euro) for å styrke Sociopolis-modellen og markedsføre Sverdlovsk som pilotregion for sosial utvikling, knyttet opp mot det nevnte prosjektet støttet av Presidentens Fond. Av 40 søknader er tre prosjekter valgt til en finaleomgang. ‘Blagoe Delo’ er en av disse. Avgjørelse blir tatt i løpet av høsten.
 2. Sociopolis – Konseptsøknad er sendt til EUs støtteprogram for sivilsamfunnet i Russland – EuropeAid. Svar ventes 4. september. Hvis vi blir invitert vil vi sende full søknad 20. oktober. Vårt prosjekt vil være spredning av Sociopolis-modellen til 6-8 utvalgte regioner i Russland, i tidsrommet 2021 – 2023. Vi søker om 5 mill. NOK fordelt over 3 år.

Disse aktivitetene er i samsvar med de siste års såkalte ‘Ordre’ fra president Putin, om involvering av sivilsamfunnets organisasjoner i sosialt arbeid og utvikling av alternativer til de lukkede, sentraliserte institusjonene.

Vi ønsker å ha med Nordisk Forbund som partner i Sociopolis/EuropeAid-prosjektet. Forbundets rolle vil være den samme som i de tidligere EU-prosjektene: Ansvar for egne, klart definerte oppgaver, bidra med rådgivning i forhold til metoder og erfaringer med inkludering fra de nordiske landene. Institutt for Sosialterapi v/Petter Holm kan som medlemsorganisasjon representere forbundet.

Blagoe Delo vil stå som søker og ansvarlig for prosjektledelse, økonomi og rapportering.

ØKONOMI

Vi oppfordrer medlemsvirksomhetene til å bidra til Blagoe Delos aksjon for å renovere det nevnte kultur- og utdanningssenteret, et initiativ av Anne-Lene Jappe, Hertha, administrert av GoFundMe. Noen av forbundets virksomheter og mange enkeltpersoner har bidratt, vi håper på flere. Til nå er det kommet inn NOK 86 000, målet er NOK 300 000. Dette er noe som haster da vi planlegger oppstart allerede høsten 2020.

Interesserte finner prosjektet under adressen:                       https://www.gofundme.com/f/blagoe-delo

HOVEDBUDSKP

De norske og nordiske sosialterapeutiske virksomhetene kan i større grad markedsføre seg gjennom aktiv synliggjøring av samarbeidet med russiske partnere og Steinerhøyskolen i Oslo, for utveksling av erfaringer og metoder, og for utvikling av kunnskaper og kompetanse – for en helhetlig inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse i lokale samfunn, med tilgang til bolig, arbeid, utdanning, livslang læring, kunst og kultur.

Petter Holm

Institutt for Sosialterapi

/sosialterapeutisk forbund/2020/presentasjon om Blagoe Delos utvikling

Hva vi har oppnådd siden 2005

Vi informerer om og fremmer FN-konvensjonen gjennom aktiviteter på flere områder samtidig – for å skape en synergieffekt:

 • Et dagsenter for 50 unge og voksne med funksjonshemninger, 7 verksteder og 20 medarbeidere.
 • Teaterstudio for 20 ungdommer som viser forestillinger lokalt og regionalt. Teatergruppen har også deltatt på festivaler i utlandet (Peer Gynt, Wien, Nordisk Allkunstverk).
 • En akkreditert videreutdanning i sosialterapi (ved Crossfields, UK) for sosialarbeidere i regionen, for tiden 20 studenter. Seminaret har samarbeidsavtaler med institusjoner og dosenter i Europa som kontinuerlig bringer nye perspektiver inn i arbeidet.
 • Lobbyvirksomhet, samarbeid og dialog med media og med regionale og føderale myndigheter. Dette er nødvendig for å kunne oppnå varige, bærekraftige resultater. Blagoe delos direktør er medlem av Public Chamber og guvernørens råd for funksjonshemmede.
 • Inspirert av Nordisk Allkunstverk arrangerte Blagoe Delo en all-russisk kongress for funksjonshemmede i Ekaterinburg i 2012. Arrangementet var vellykket, med 300 deltagere fra 8 regioner i Russland.

Arbetet i öst- nårgra glimtar – Brigitte Deck skriver om sitt besök till Blagoe Delo

Perspektiver 2015 – 2018

Verdenskongress for funksjonshemmede i Ekaterinburg 2017 – «Making Values Visible»:

Sosialministeren og regjeringen i Sverdlovsk ble inspirert av den russiske kongressen for funksjonshemmede og har tilbudt seg å stå som medarrangør av en første verdenskongress for funksjonshemmede, i samarbeid med Blagoe Delo, de sosialterapeutiske virksomhetene i Norden og kongress-bevegelsen i Europa, www.in-der-begegnung-leben.eu

Forberedelsene til en slik kongress kan gi arbeidet med spredning av sosialterapien og kjennskap til FN-Konvensjonen et stort løft. Vi ønsker å realisere flere tiltak i denne perioden: organisere en turné til ulike regioner i Russland, en event-pakke med kulturfestival, konferanser, dialogmøter med myndigheter, kurs m.m.

‘Blagoe Delo’ teaterforestilling i Ekaterinburg

 

Med dette prosjektet vil vi

 • gi et viktig bidrag til Russlands oppgave med å realisere FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter
 • inspirere de funksjonshemmede og deres organisasjoner til å innta en aktiv rolle i utviklingen av en inkluderende kultur i lokale samfunn
 • styrke sivilsamfunnet, skape tillit til at utvikling er mulig og gi inspirasjon og impulser til en fremtidig samfunnsform i Russland.
 • Formidle sosialterapeutiske arbeidsmetoder for sosialarbeidere i samarbeid med Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo og Ural Institute for Social Education i Ekaterinburg.

Vi søker samarbeidspartnere og investorer – privatpersoner, stiftelser, organisasjoner, virksomheter – som vil investere i sosial utvikling.

 

Prosjektleder: Petter Holm, Institutt for Sosialterapi, Bergen, Norge

Bidrag til prosjektet kan sendes til forbundets støttekonto for Blagoe Delo i GLS Bank, Christstr. 9, DE-44708 Bochum,  IBAN: DE58 4306 0967 4020 461400, Swift: GENODEM 1 GLS